Poskytování informací

Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461

 Směrnice k poskytování informací

Č.j.
Vypracoval: Mgr. Martin Kružica
Schválil: Mgr. Martin Kružica, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2018
Účinnost ode dne: 3. 9. 2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


II. Základní pojmy Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydává ředitel školy pro Základní školu Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 vnitřní směrnici.I. Úvodní ustanovení

1) Poskytovatelem se rozumí jak organizace, tedy Základní škola Mělník-Pšovka, tak kterákoli osoba poskytovatele, která je na základě této směrnice oprávněna poskytovat informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb.

2) Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

3) Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána v tiskovinách organizace, na nosiči dat, na úřední desce, na internetových stránkách organizace.

III. Poskytování informací

Organizace poskytne informaci

 • a) na základě žádosti;
 • b) formou zveřejnění

IV. Zveřejňování informací

1) ZŠ Mělník - Pšovka zveřejňuje tyto základní údaje:

 • a) Důvod a způsob založení organizace;
 • b) Popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí;
 • c) Místo a lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech;
 • d) Postup, který musí poskytovatel dodržovat při vyřizování všech žádostí atd. včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat;
 • e) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž poskytovatel zejména jedná a rozhoduje, informace o tom, kde jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí;
 • f) Sazebník úhrad za poskytování informací.

2) Organizace zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

3) Organizace zveřejňuje informace

 • a) na internetu, a to na svých www stránkách:
       www.zspsovka.cz
 • b) na úřední desce u hlavního vchodu do základní školy – budova v Blahoslavově ulici (- vedení školy, 2.stupeň), částečně u vchodu do detašovaného pracoviště v Panešově ulici (-1.stupeň, ŠD)

V. Žádost o poskytnutí informace

1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telefonu či mailu.

2) Není-li žadatel ústně podanou informací uspokojen, nebo nebyla-li mu pro její složitost ústně poskytnuta, musí ji podat písemně.

3) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel poskytovatel.

4) Z podání musí být zřejmé komu je určeno a kdo jej činí. U podání mailem musí být uvedena rovněž identifikace žadatele, např. elektronická adresa.

5) Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

6) Pokud je žádost nesrozumitelná nebo neúplná, nejasná, v oblasti formulací příliš obecná, poskytovatel žadatele do 7 dnů vyzve, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne poskytovatel o odmítnutí žádosti.

7) Pokud se požadovaná informace nevztahuje k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

8) Poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od data upřesnění.

9) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní v souladu s § 14 odst. 5 zák. 106/1999 Sb.

10) Je-li požadovaná informace veřejně dostupná (např. na www stránkách), je poskytovatel povinen na to žadatele nejpozději do 7 dnů od podání žádosti upozornit.

11) O poskytnutí informací se pořídí záznam.

VI. Osoby oprávněné přijmout žádost o poskytnutí informace a poskytnout informaci 

1) Žádost o poskytnutí informace jsou oprávněny převzít tyto osoby poskytovatele:

 • a) ředitel školy
 • b) zástupce ředitele školy
 • c) výchovná poradkyně školy
 • d) vedoucí vychovatelka ŠD
 • e) sekretářka

2) Osoba oprávněná přijmout žádost o poskytnutí informace informaci buď písemně vyřídí, je-li vyřízení informace v jeho kompetenci, nebo žádost předá k vyřízení na sekretariát školy. Sekretářka po projednání s ředitelem školy předá žádost o vyřízení informace kompetentní osobě.

3) Každá kompetentní osoba, pokud vyřizuje žádost o informaci, je povinna vyřízenou žádost, označenou č.j. uložit k archivování v kanceláři školy u sekretářky, která vede evidenci žádostí o informace.

VII. Omezení při poskytnutí informace 

1) Pokud se na požadovanou informaci vztahuje omezení ze zákona (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění), poskytovatel informaci neposkytne. Informace neposkytne ani v případě omezení, na něž se vztahuje § 11 zákona106/1999 Sb.

2) Omezení práva na informaci poskytovatel žadateli sdělí.

VIII. Rozhodnutí

1) Pokud poskytovatel, byť i jen zčásti, žadateli nevyhoví, vyhotoví o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti záznam, s výjimkou, kdy se žádost odloží.

2) Rozhodnutí musí obsahovat označení poskytovatele, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informaci, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka poskytovatele s uvedením jména, příjmení funkce.

3) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

4) Jestliže poskytovatel ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že informaci odepřel. Proti tomu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

IX. Odvolání 

Proti rozhodnutí poskytovatele se žadatel může ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat prostřednictvím ředitelství Základní školy Mělník - Pšovka k Městskému úřadu Mělník.

X. Hrazení nákladů 

Poskytovatel může za poskytnutí informace požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Žadateli musí být předem oznámena předpokládaná cena nákladů.

Poskytovatel může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.

Úhrada je příjmem poskytovatele.

XI. Výroční zpráva 

1) Výroční zpráva obsahuje

 • a) počet podaných žádostí o informace;
 • b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí;
 • c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu;
 • d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvedení osobních údajů;
 • e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

2) Výroční zpráva je součástí zprávy o škole dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

 

V Mělníku 29. 8. 2018