Zřizovací listina

Město Mělník

nám. Míru 1, 276 01 Mělník

  

Usnesením zastupitelstva města Mělník č. 113/2005 ze dne 21. 6. 2005 bylo ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodnuto o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace

Z á k l a d n í   š k o l a   M ě l n í k - P š o v k a,   B l a h o s l a v o v a   2461,  se sídlem Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník, IČO: 47011351, schválené usnesením zastupitelstva města Mělník dne 13. 4. 1993, jímž bylo rozhodnuto s účinností od 1. 9. 1993 o zřízení příspěvkové organizace Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461, a současně byla schválena zřizovací listina příspěvkové organizace, která byla následně změněna usnesením zastupitelstva ze dne 21. 6. 2001 a poté doplněna dodatkem č. 1 ze dne 4. 11. 2003 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 9. 2004.

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

příspěvkové organizace 

Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461

I.

Název, sídlo, IČO organizace 

Název organizace:          Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461

Sídlo organizace:           Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník

 

IČO:                              47011351

(dále jen „organizace“)

II.

Zřizovatel 

Zřizovatelem organizace je město Mělník, okres Mělník.

III.

Právní postavení organizace

1.        Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461 se zřizuje jako právnická osoba - příspěvková organizace, která je členěna na tyto útvary:

-          základní škola

-          školní družina

 

Organizace plní úkoly uvedené v ust. čl. IV. této zřizovací listiny na dvou pracovištích:

-          v sídle organizace  Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník

-          na odloučeném pracovišti Panešova 1033, 276 01 Mělník

 

2.  Organizace je v souladu s usnesením zastupitelstva města Mělník ze dne 13. 4. 1993 právním nástupcem zálohové organizace města Mělník s názvem „Základní škola, Blahoslavova 2461, Mělník “, se sídlem Blahoslavova 2461, která byla zrušena dnem 1. 9. 1993, přičemž okamžikem zrušení této zálohové organizace přecházejí její práva a povinnosti na novou organizaci.

IV.

Vymezení účelu a předmětu činnosti organizace

 

1.        Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování základního vzdělání.

2.        Členění organizace na jednotlivé útvary, jejich hlavní náplň činnosti:

Základní škola

a)       poskytuje základní vzdělání

b)       zabezpečuje rozumovou výchovu žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie

c)       poskytuje žákům mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu

d)       umožňuje žákům též náboženskou výchovu

e)       připravuje žáky pro další studium a praxi

f)         zajišťuje závodní stravování vlastních zaměstnanců

Vykonává činnost v sídle organizace Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník a na odloučeném pracovišti Panešova 1033, 276 01 Mělník

Školní družina je školním zařízením, jehož předmětem činnosti je zabezpečení výchovy, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreace žáků ( ve věku odpovídajícímu věku žáků základní školy ) v době mimo vyučování a v době školních prázdnin.

Vykonává činnost na odloučeném pracovišti Panešova 1033, 276 01 Mělník

 

3.        Vedle hlavního předmětu činnosti provozuje organizace následující doplňkovou činnost:

a)       vydavatelské a nakladatelské činnosti

b)       výroba, rozmnožování, nahrávání a prodej zvukových a zvukově- obrazových záznamů, grafické práce

c)       pronájem movitých věcí

d)       pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků

e)       podnájem nebytových prostor

f)         maloobchod se smíšeným zbožím, s použitým zbožím a maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

g)       ubytovací služby

h)       reklamní činnost

i)         pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí

j)         pořádání dětských rekreačních a rekreačně- vzdělávacích akcí

k)       kopírovací práce

l)         výchova a mimoškolní vzdělávání- mimo oblast hlavní činnosti

m)     organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení – mimo oblast hlavní činnosti

 

Ostatní doplňková činnost smí být provozována jen se souhlasem zřizovatele.

Doplňková činnost organizace slouží k lepšímu využívání všech možností organizace, přičemž plnění hlavního účelu nesmí být narušeno. Doplňková činnost svým rozsahem zachovává princip, že doplňuje využití kapacit sloužících k plnění hlavní činnosti nebo podporuje hlavní činnost. Doplňková činnost nesmí být ztrátová a sleduje se odděleně od hlavní činnosti. Při výkonu doplňkové činnosti postupuje organizace v souladu s platnými právními předpisy.

4.        Statutární orgán organizace vydá k organizaci a zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a jí vykonávaných doplňkových činností vnitřní předpisy, jimiž rovněž stanoví výši úhrad či ceny služeb poskytovaných v rámci doplňkové činnosti organizace.

V.

Statutární orgán organizace

 

1.        Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je v souladu s ust. § 166 odst. 2) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenován zřizovatelem na základě výsledků konkurzního řízení.

2.        Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn samostatně jednat jménem organizace ve všech věcech a zastupovat organizaci navenek. Ředitel se při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů podepisuje tak, že k názvu organizace „Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461“ připojí pod své jméno a označení funkce svůj podpis. Zřizovatel stanovuje řediteli plat, hodnotí jeho činnost a je oprávněn ukládat mu jmenovité úkoly související se zajištěním činnosti organizace. Práva a povinnosti ředitele se řídí platnými právními předpisy.

3.        Ředitel vydá po předchozím schválení zřizovatelem vnitřní předpis, v němž stanoví zjm. organizační strukturu organizace s přihlédnutím k ust. čl. III. a čl. IV. této zřizovací listiny, práva a povinnosti zaměstnanců organizace.

 

VI.

Majetek organizace

 

1.        Organizace užívá nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě uzavřené nájemní smlouvy.

2.        Organizace hospodaří a spravuje vlastní movitý majetek, který získala z vlastní činnosti a delimitačním protokolem schváleným zastupitelstvem města dne 13. 4. 1993 a darovací smlouvou schválenou zastupitelstvem města dne 21. 6. 2001, nebo s dalším majetkem zřizovatelem jí svěřeným.

3.        Organizace může nabývat do svého vlastnictví a do správy nemovitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.

 

VII.

Nakládání s majetkem

 

1.        Majetek uvedený v ust. čl. VI. této zřizovací listiny, včetně majetku získaného z tohoto majetku, je organizace oprávněna užívat za následujících podmínek a s následujícím omezením majetkových práv:

a)       organizace je oprávněna majetek držet a užívat pro plnění své hlavní činnosti a doplňkové činnosti

b)       majetek je organizace oprávněna užívat po dobu trvání organizace nebo po dobu životnosti majetku

c)       majetek musí být chráněn před jeho zcizením, majetek nesmí být prodán, darován, směněn ani vložen do jakékoliv společnosti či sdružení, majetkem nesmí být ručeno, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu

d)       majetek (s výjimkou majetku pronajatého jí zřizovatelem), který organizace dočasně nepotřebuje k plnění své hlavní či doplňkové činnosti, může organizace pronajímat, a to na dobu maximálně 1 roku, v případě pronájmu delším než 1 rok pouze se souhlasem zřizovatele

e)       majetek nesmí příspěvková organizace půjčovat, s výjimkou movitého majetku půjčovaného školským zařízením zřizovaným městem

f)         organizace je povinna nakládat s majetkem výhradně sama, bez třetí osoby (s pomocí třetí   osoby jen se souhlasem zřizovatele).

 

2.        Organizace je povinna s majetkem uvedeným v ust. čl. VI. této zřizovací listiny nakládat účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy, zajistit jeho ochranu a předcházet škodám na tomto majetku.

K tomu je organizace povinna a oprávněna zejména:

a)       o majetek se řádně starat, pečovat o něj, udržovat jej v dobrém provozním stavu a opravovat jej podle plánu oprav a údržby sestaveného v součinnosti se zřizovatelem, zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek

b)       vést o majetku evidenci podle platných právních předpisů

c)       majetek ve vlastnictví organizace a majetek jí svěřený do správy inventarizovat podle platných právních předpisů jednou ročně vždy k 31.12. kalendářního roku, u majetku ve vlastnictví zřizovatele je organizace povinna být součinná se zřizovatelem při inventarizaci tohoto majetku

d)       majetek pojistit, s výjimkou nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele.

 

VIII.

Finanční vztahy

 

1.        Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.        Ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb. hospodaří organizace s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky ze státního rozpočtu a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků poskytnutých event. ze zahraničí. Zřizovatel zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na provoz zpravidla na výkony nebo jiné její potřeby. Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Zřizovatel může organizaci uložit odvod do svého rozpočtu.

3.        Finanční hospodaření organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Postup účtování se řídí zákonem          č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.        Organizace se při hospodaření řídí dalšími pravidly vyplývajícími ze zvláštních zákonů (daňové předpisy atd.), vnitroorganizačních směrnic a pokyny zřizovatele.

5.        Zřizovatel stanovuje organizaci vždy na každý kalendářní rok

-         závazné ukazatele (příspěvek na provoz, dotace na investice, individuální dotace)

-         další případné ukazatele (stanovení hospodářského výsledku jako základ pro rozdělení do fondů, stanovení podmínek pro mzdovou regulaci – usměrňování mzdových prostředků).

6.        Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace.

IX.

Doba, na kterou se organizace zřizuje

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

X.

Závěrečná ustanovení

 

1.        Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

2.        Organizace se v souladu s ust. § 27 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel.

3.        Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, není-li stanoveno jinak, plní ve smyslu ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada města.

4.        Tato zřizovací listina je pořízena v šesti výtiscích, které mají stejnou platnost, z nichž po třech výtiscích obdrží zřizovatel a organizace.

5.        Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem města a nahrazuje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461, se sídlem Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník, IČO: 47011351, schválenou usnesením zastupitelstva města Mělník dne 21. 6. 2001, ve znění jejího dodatku č. 1, schváleného usnesením zastupitelstva města Mělník dne 4. 11. 2003 a dodatku č. 2, schváleného usnesením zastupitelstva města Mělník dne 14. 9. 2004.

 

 

…………………………………….                                                  …………………………………..

PaedDr. Zdeněk Koudelka                                                          Mgr. Miroslav Neumann

místostarosta města                                                                  starosta města