Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele:Mgr. Milan Schweigstill, Jarmila Čmejlová                          
Zástupce rodičů:  Ludmila Adamcová, Lenka Váradyová 
Zástupce učitelů: Mgr. Zdeňka Karlovcová, Mgr. Jindra Černá

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční správu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách. Funkční období členů školské rady je tři roky.

                                                                                  SRPDŠ

Na škole pracuje SRPDŠ. 2x ročně se scházejí důvěrníci tříd s vedením školy. Po dohodě s ředitelem školy byl schválen nový způsob hospodaření a rozdělování finančních prostředků SRPDŠ. Zástupci rodičů souhlasili s tím, že finanční prostředky SRPDŠ nebudou rozmělňovány na drobné příspěvky k různým akcím, ale že vyjdou vstříc potřebám školy a finančně přispějí ke zlepšení pracovního prostředí dětí nebo vybavení školy nadstandardními učebními pomůckami (interaktivní tabule). V minulých letech byly vybaveny všechny učebny v ZŠ Panešova žaluziemi, byl financován nákup zeměpisných atlasů a zakoupena keramická pec, kterou škola užívá nejen při výuce výtvarné výchovy, ale i pro činnost zájmových útvarů. Částkou 60 000Kč přispěli rodiče žáků na nákup šatních skříněk do rekonstruované šatny. V letošním roce přispěli rodiče žáků na nový kamerový systém v budově prvního stupně Panešova.

Spolupráce je velmi dobrá. Pro školní rok 2018/2019 přislíbil výbor SRPDŠ další podporu snahám zlepšit pracovní prostředí žáků. Sponzoři z řad rodičů přispívají třídním kolektivům na pomůcky, kulturní a jiné akce .

Třídní důvěrníci SRPDŠ - školní rok 2019/2020

1. třída Hana Darmo-Bučková
2. třída Mgr. Jana Weinlichová
3. třída Petra Otradovcová
4. třída Mgr. Zuzana Linhartová, Kateřina Švihlová
5. třída Kateřina Zákorová
6. třída Jindřiška Filipová
7. třída Ludmila Adamcová
8. třída Ludmila Adamcová
9. třída Karolína Žáková
Pokladník  Váradyová Lenka